Naujienos


Naudojimo taisyklės


1. Taisyklių apimtis, galiojimas ir aiškinimas
1.1. Taisyklės galioja visiems tarp „City24“ svetainės naudotojo (toliau „Klientas“) ir interneto svetainės http://skelbimai.city24.lt (toliau „Svetainė“) savininko UAB „City24“ (toliau „Paslaugos teikėjas“) Svetainėje teikiamų paslaugų (toliau „Paslaugos“) naudojimo metu atsirandantiems santykiams.
1.2. Be šių Taisyklių, šalių santykius reguliuoja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, Svetainės kainoraštis, galiojantis atitinkamų Paslaugų teikimo metu (toliau „Kainoraštis“), nusistovėjusi praktika bei profesinės etikos standartai.
1.3. Paslaugų teikėjas turi teisę dėl Svetainės ir Paslaugų plėtros bei jų saugesnio ir geresnio naudojimo, vienašališkai pakeisti arba papildyti Taisykles ar Kainoraštį. Apie Taisyklių ir Kainoraščio pakeitimus ir papildymus Klientas informuojamas per Svetainėje esančius atitinkamus pranešimus, likus ne mažiau kaip 30 dienų iki jų įsigaliojimo. Nesutikdamas su Kainoraščio ir (ar) Taisyklių pakeitimu ar papildymu, Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti teisinius santykius su Paslaugos teikėju iki įsigaliojant pakeitimams ar papildymams.

2. Paslaugos teikėjo statusas
2.1. Paslaugos teikėjas siūlo Klientams virtualią erdvę, t.y. Svetainę, kurioje Klientai gali skelbti NT pasiūlymus, reklamuotis bei naudotis kitomis Paslaugomis.
2.2. Pirkimo-pardavimo, nuomos ar kitokias sutartis Klientai sudaro be Paslaugos teikėjo tarpininkavimo, ir Klientai patys yra atsakingi už tokių sutarčių sudarymą ir vykdymą.
2.3. Paslaugos teikėjas neatsako už per Svetainę parduodamų (perkamų) daiktų (paslaugų) kokybę, kiekį, asortimentą ir pan.
2.4. Klientai Svetaine naudojasi savo atsakomybe. Paslaugos teikėjas nėra atsakingas už Svetainėje Klientų pateiktų pasiūlymų, komentarų ir kitos Klientų įvestos informacijos atitikimą teisės aktų reikalavimams, teisingumą, galiojimą ir gerų papročių atitikimą, taip pat už Klientų įsipareigojimus, atsirandančius dėl kitų Paslaugų naudojimo, neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.
2.5. Paslaugos teikėjas pasilieka sau teisę keisti Svetainės dizainą ir turinį.

3. Kliento įsipareigojimai ir patvirtinimai
a) Klientas įsipareigoja:
3.1. Nesinaudoti Svetaine neteisėtų sandorių atlikimui ir (arba) siekiant apgauti;
3.2. Sumokėti už Paslaugas pagal Kainoraštį;
3.3. Užtikrinti, kad Svetainės naudojimo metu, visi Kliento pateikti duomenys, (toliau „Informacija“):
3.3.1. būtų tikslūs ir teisingi;
3.3.2. nebūtų pasiūlymų pirkti / parduoti / nuomoti draudžiamas naudoti ar riboto naudojimo prekes (paslaugas);
3.3.3. nepažeistų trečiųjų asmenų intelektualios nuosavybės teisių ar kitų trečiųjų asmenų turtinių ir (ar) neturtinių teisių;
3.3.4. neprieštarautų įstatymams ir kitiems taikomiems teisės aktams;
3.3.5. neprieštarautų geriems papročiams ir profesinei etikai;
3.3.6. nebūtų užkrėsti virusais ir nebūtų kitų kompiuterinių programų ar rinkmenų, kurie trukdytų, pažeistų ar kitu būdu trukdytų normaliai naudotis Svetaine, ar kurie po naudojimosi Svetaine galėtų išlikti Kliento kompiuteryje ir (ar) trukdytų, pažeistų ar kitu būdu trukdytų normaliam funkcionavimui arba kurie po išsaugojimo Kliento kompiuteryje galėtų trukdyti, pažeisti ar kitu būtu trukdyti normaliam funkcionavimui;
3.3.7. nebūtų tarpininkų ar kitų trečiųjų asmenų kontaktinių duomenų informaciniame objekto lauke ar kitame tam tikslui nenumatytame informaciniame lauke;
3.3.8. Nekilnojamojo turto įmonės internetinės svetainės įdėjimas į URL būtų galimas tik tuo atveju, jei Klientas su Paslaugos teikėju būtų sudaręs atskirą sutartį, be to URL negali atsidaryti tame pačiame lange.
3.4. Nedelsiant atnaujinti savo pateiktus nekilnojamojo turto skelbimus ir kitą Informaciją;
3.5. Saugoti Svetainės naudojimui suteiktą slaptažodį ir naudotojo ID taip, kad jis nepatektų į trečiųjų asmenų rankas, išskyrus atvejus, kai Klientas tokius trečiuosius asmenis yra įgaliojęs jam atstovauti teikiant Paslaugas;
3.6. Nedelsiant el. paštu informuoti Paslaugos teikėją apie visus pasikeitusius Kliento duomenis ir aplinkybes, kurie buvo pateikti registruojantis jam Svetainės naudotoju;
3.7. Nedelsiant el. paštu informuoti Paslaugos teikėją apie Svetainės naudojimui suteiktų slaptažodžių ir (ar) naudotojo ID pametimą arba patekimą į trečiųjų asmenų rankas.

b) Klientas patvirtina, kad atlikdamas veiksmus Svetainėje:
3.8. yra mažiausiai 18 metų veiksnus fizinis asmuo ar registruotas juridinis asmuo, kurio atstovas turi visus įgaliojimus vietoj juridinio asmens arba jo vardu naudotis Svetaine, veikti šio juridinio asmens vardu bei prisiimti šio juridinio asmens vardu įsipareigojimus.
3.9. vykdys visus Taisyklių 3.1-3.10 punktuose išvardytus Kliento įsipareigojimus;
3.10. žino, kad atitinkamas pirkimo-pardavimo ir kitas sutartis Klientai sudaro be Paslaugos teikėjo tarpininkavimo ir Klientai patys yra atsakingi už šių sutarčių sudarymą ir vykdymą.
3.11. yra susipažinęs ir sutinka su nuostata, kad Paslaugos teikėjas turi teisę Taisyklių punkte 4.6 nustatytais atvejais perduoti Paslaugų teikėjo pasirinktiems patikimiems bendradarbiavimo partneriams informaciją, kurios Paslaugų teikėjas klausė Kliento pastarajam registruojantis Svetainės naudotoju arba naudojantis Svetaine, arba kuri, naudojantis Svetaine, apie Klientą susikaupia kitokiu būdu.

4. Paslaugos teikėjo teisės ir pareigos
4.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Klientą apie Taisyklių ir Kainoraščio pakeitimus per Svetainėje skelbiamus atitinkamus pranešimus.
4.2. Paslaugos teikėjas turi teisę savo nuožiūra apriboti ar panaikinti Kliento Svetainės naudojimo teises, jei:
4.2.1. Klientas nevykdo Taisyklėse numatytų įsipareigojimų;
4.2.2. Kliento pateikti patvirtinimai yra klaidinantys ir (arba) klaidingi;
4.2.3. Klientas, registruodamasis Svetainės naudotoju ar naudodamasis Svetaine, yra pateikęs Informaciją, kuri yra neteisinga, klaidinanti ir (arba) netiksli;
4.3. Paslaugos teikėjas bet kuriuo metu turi teisę dėl Svetainės ir Paslaugų plėtros ir jų geresnio bei saugesnio naudojimo vienašališkai keisti ir papildyti Taisykles ir Kainoraštį.
4.4. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kuriuo metu stebėti tai, kas vyksta Svetainėje, stebėti Svetainės naudotojų pateikiamus pirkimo ar pardavimo pasiūlymus; taip pat Paslaugos teikėjas turi teisę ištirti visus išaiškėjusius Taisyklių pažeidimus ir taikyti visas teisėtas priemones.
4.5. Paslaugos teikėjas siekdamas išlaikyti aukštą Svetainėje pateiktos informacijos kokybę, turi teisę, bet kuriuo metu iš Svetainės išimti ar redaguoti Klientų pateiktus NT pasiūlymus, jei tokie pasiūlymai prieštarauja Taisyklėms, geriems papročiams ar galiojantiems teisės aktams.
4.6. Informacija, kurios Paslaugos teikėjas klausė Kliento jam registruojantis Svetainės naudotoju ir naudojantis Svetaine, taip pat ta, kuri naudojantis Svetaine susikaupia apie Klientą kitu būdu, Paslaugos teikėjas naudoja Paslaugų plėtrai. Paslaugos teikėjas neperduoda ar kitu būdu neperleidžia šios informacijos tretiesiems asmenims. Nežiūrint į tai, Paslaugos teikėjas pasilieka sau teisę keistis šia informacija su pasirinktais patikimais partneriais siekiant praplėsti, pagerinti ir kitu būdu tobulinti teikiamas Paslaugas.
4.7. Paslaugos teikėjas turi teisę naudoti Svetainėje paskelbtą informaciją savo leidiniuose ar kitose žiniasklaidos priemonėse.

5. Sutarčių su nekilnojamojo turto įmonėmis sudarymas
5.1. Nekilnojamojo turto įmonė norėdama su Paslaugos teikėju sudaryti sutartį dėl paslaugų teikimo, turi pateikti Paslaugos gavėjui duomenis apie savo veiklą, nurodydama veiklos sritis, patirtį nekilnojamojo turto rinkoje, darbuotojų skaičių. Šie duomenys bus pateikiami nekilnojamojo turto įmonėms, pasirašiusioms sutartis su Paslaugos teikėju.
5.2. Rašytinės sutartys dėl paslaugų teikimo su nekilnojamojo turto įmone sudaromos atsižvelgiant į nekilnojamojo turto įmonių, pasirašiusių sutartis su Paslaugos teikėju, nuomonę dėl naujos nekilnojamojo turto įmonės profesionalumo ir patikimumo.
5.3. Nekilnojamojo turto įmonė gali prieštarauti sutarties dėl paslaugų teikimo pasirašymui su nauja nekilnojamojo turto įmone, tik pateikusi svarbias priežastis ( pvz. nauja nekilnojamojo turto įmonė nesilaiko profesinės etikos standartų).

6. Kitos nuostatos
6.1. Svetainės naudojimo metu atsirandantiems teisiniams santykiams tarp Kliento ir Paslaugos teikėjo taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6.2. Ginčai kylantys tarp Kliento ir Paslaugos teikėjo dėl Svetainės naudojimo sprendžiami derybų būdu, nepavykus susitarti sprendžiami Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme.

Ačiū, kad apsilankėte City24 puslapyje. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė, pasiūlymai: info@city24.lt
Versija 2.0.20.39 © 2000-2018 City24 UAB, el. paštas info@city24.lt, tel. +370 5 2487488